اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 گیگابایت ماهانه
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 گیگابایت ماهانه
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگابایت ماهانه
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 گیگابایت ماهانه
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت
190,000ریال --- --- --- --- --- ---

تلفن اینترنتی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن آوا بر بستر ADSL
--- --- 100,000ریال --- --- --- ---
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن آوا شارژ
--- --- 500ریال --- --- --- ---

سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
پکیج ویژه – یکساله 750 گیگ به همراه مودم
--- --- --- --- 28,899,082ریال --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
گیگ باکس – یک ماهه 100 گیگ
900,000ریال --- --- --- --- --- ---