خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
یک ماهه 512 با 5 گیگابایت (تستی)
onروزه / --- 30,000ریال 70,000ریال --- --- --- ---

خرید سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 5 گیگابایت
onروزه / --- 175,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 10 گیگابایت
onروزه / --- 260,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 20 گیگابایت
onروزه / --- 400,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 50 گیگابایت
onروزه / --- 650,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 30 گیگابایت
onروزه / --- --- 710,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 70 گیگابایت
onروزه / --- --- 1,260,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 180 گیگابایت
onروزه / --- --- 2,160,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 50 گیگابایت
onروزه / --- --- --- 1,300,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 150 گیگابایت
onروزه / --- --- --- 2,720,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 500 گیگابایت
onروزه / --- --- --- 6,000,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
ویژه بهار 99- یک ساله-500 گیگابایت به همراه مودم
onروزه / --- --- --- --- 11,467,800ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 220 گیگابایت
onروزه / --- --- --- --- 4,040,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 400 گیگابایت
onروزه / --- --- --- --- 6,200,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 1000 گیگابایت
onروزه / --- --- --- --- 9,990,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
ویژه بهار 99- شش ماهه-200 گیگابایت به همراه مودم
onروزه / --- --- --- 9,633,030ریال --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت
روزه / --- 137,500ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت
روزه / --- 250,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت
روزه / --- 450,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت
روزه / --- 1,000,000ریال --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت
روزه / --- 1,750,000ریال --- --- --- --- ---