خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
یک ماهه 1024 با ترافیک 5 گیگابایت
--- 300ریال 70,000ریال --- --- --- ---

خرید سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 5 گیگابایت
--- 175,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 10 گیگابایت
--- 260,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 20 گیگابایت
--- 400,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ماهه - 50 گیگابایت
--- 650,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 30 گیگابایت
--- --- 710,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 70 گیگابایت
--- --- 1,260,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 180 گیگابایت
--- --- 2,160,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 50 گیگابایت
--- --- --- 1,300,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 150 گیگابایت
--- --- --- 2,720,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - شش ماهه - 500 گیگابایت
--- --- --- 6,000,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 220 گیگابایت
--- --- --- --- 4,040,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 400 گیگابایت
--- --- --- --- 6,200,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - یک ساله - 1000 گیگابایت
--- --- --- --- 9,990,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 500 گیگابایت
--- --- 2,700,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته تمدید - سه ماهه - 200 گیگابایت (ویژه)
--- --- 1,500,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
--- --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
گیگ باکس – یک ماهه 100 گیگ
900,000ریال --- --- --- --- --- ---