اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
سرویس ویژه زمستان 8 مگابیت با آستانه مصرف منصفانه 1000گیگابایت ماهیانه (کد تایید طرح: 520332)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
--- --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت (کد تایید طرح: 520335)
190,000ریال --- --- --- --- --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 519387)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
سرویس های ADSL مخصوص بیت استریم مخابرات
سرویس ویژه زمستان 8 مگابیت با آستانه مصرف منصفانه 1000گیگابایت ماهیانه (کد تایید طرح: 520332)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - سه ماهه - 50 گیگ با مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- 20,000,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - یکساله - 1000 گیگابایت به همراه مودم TFi60-G1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- --- 30,000,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
سرویس ویژه جشنواره - سه ماهه - 200 گیگابایت+ 60 گیگابایت هدیه به همراه مودمTFi60-G1 (کد تایید طرح: 521181)
--- --- 19,200,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
سرویس ویژه جشنواره - 12ماهه - 500 گیگابایت+ 50 گیگابایت هدیه به همراه مودم HWS32 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- --- 28,500,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
سرویس ویژه جشنواره - سه ماهه - 100 گیگابایت+ 50 گیگابایت هدیه به همراه مودمAlink (کد تایید طرح: 521358)
--- --- 16,950,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | یک ماهه | 20 گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 521359)
--- 700,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | یک ماهه | 50 گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 521359)
--- 1,100,000ریال --- --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | سه ماهه | 100 گیگابایت به همراه سیم کارت (کد تایید طرح: 521359)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | شش ماهه | 180 گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 521359)
--- --- --- 3,450,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | یکساله | 250 گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 521359)
--- --- --- --- 5,150,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع | یکساله | 480 گیگابایت به همراه سیم کارت(کد تایید طرح: 521359)
--- --- --- --- 8,300,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - یکساله - 1000 گیگابایت به همراه مودم HWS32 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- --- 34,900,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - سه ماهه - 200 گیگ با مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- 23,300,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - شش ماهه - 300 گیگ با مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- 25,000,000ریال --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - یکساله - 1000 گیگ با مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- --- 35,200,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - یکساله - 500 گیگ با مودم TFi60-S1 (کد تایید طرح: 521358)
--- --- --- --- 28,800,000ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
سرویس ویژه جشنواره - سه ماهه - 200 گیگابایت+ 60 گیگابایت هدیه به همراه مودمTFi60-G1 +اشتراک سه ماهه فیلیمو (کد تایید طرح: 521181)
--- --- 19,200,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
سرویس ویژه جشنواره - سه ماهه - 100 گیگابایت+ 50 گیگابایت هدیه به همراه مودمAlink +اشتراک سه ماهه فیلیمو (کد تایید طرح: 521358)
--- --- 16,950,000ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - سه ماهه - 200 گیگ+ 60 گیگابایت هدیه به همراه مودم TFi60-S1 + اشتراک سه ماهه فیلیمو (کد تایید طرح: 521358)
--- --- 23,300,000ریال --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 2 گیگابایت (کد تایید طرح: 520565)
70,000ریال --- --- --- --- --- ---
مسعود درودیان - تهران - تهران
بسته شروع - سه ماهه - 200 گیگابایت به همراه مودم TFI60 G1- با CN385
--- --- 19,200,000ریال --- --- --- ---
میترا مشتاق حقیقت - البرز - هشتگرد
بسته شروع - یک ماهه - 20 گیگابایت به همراه سیم کارت - با CN107
--- 700,000ریال --- --- --- --- ---
مهدی دنکوب نوده - گلستان - فاضل آباد
بسته شروع - یک ماهه - 20 گیگابایت به همراه سیم کارت - با CN244
--- 700,000ریال --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."