اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
190,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

تلفن اینترنتی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن بر بستر ADSL سیلور
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- ---
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن بر بستر adsl (Silver)
--- --- 2,000,000ریال --- --- --- ---
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تست کارت شارژ
50,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."

سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
سیمکارت - سه ماهه - 100گیگابایت
--- --- 1,559,633ریال --- --- --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع – یکساله 750 گیگابایت به همراه مودم(سامانه کاربری)
--- --- --- --- 28,899,082ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - یکساله - 500 گیگابایت به همراه مودم TF-i60
--- --- --- --- 26,146,788ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع ویژه – یکساله - 500 گیگابایت به همراه مودم TF-i60
--- --- --- --- 24,495,412ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع – شش ماهه - 300 گیگابایت به همراه مودم TF-i60
--- --- --- 22,018,348ریال --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
گیگ باکس - هدیه روز تولد
70,000ریال --- --- --- --- --- ---
"نکته : منظور از ستون فقط یکبار این است که بسته خریداری شده به صورت خودکار تمدید نمی شود."