اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های ADSL
2مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 50 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 250,000ریال 727,500ریال 1,410,000ریال 2,700,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
4مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 80 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 400,000ریال 1,164,000ریال 2,256,000ریال 4,320,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
8مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 160 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 500,000ریال 1,455,000ریال 2,820,000ریال 5,400,000ریال --- ---
سرویس های ADSL
16مگابیت برنزی با آستانه مصرف منصفانه 300 گیگابایت ماهانه (کد تایید طرح: 517526)
--- 800,000ریال 2,328,000ریال 4,512,000ریال 8,640,000ریال --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 5گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
100,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 1گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
20,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 3گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
60,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه ADSL
حجم اضافه ADSL - حجم اضافه - 10گیگابایت (کد تایید طرح: 518118)
190,000ریال --- --- --- --- --- ---

تلفن اینترنتی

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن آوا بر بستر ADSL
10ریال --- --- --- --- --- ---
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
شارژ تلفن آوا ده هزار تومانی یکماهه
50ریال --- --- --- --- --- ---
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
تلفن آوا بر بستر LTE
20ریال --- --- --- --- --- ---
--- ---

پکیج های تلفن اینترنتی

نام گروه نام محصول قیمت
گروه محصول تست تلفن ثابت آوا
voip test
10000.00

سرویس TD-LTE

نام گروه نام محصول تعداد روز / روزانه فقط یکبار ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرویس های TD-LTE
بسته شروع – یکساله 750 گیگابایت به همراه مودم(سامانه کاربری)
--- --- --- --- 28,899,082ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع – یکساله 400 گیگ به همراه مودم (ویژه سامانه کاربری)
--- --- --- --- 24,770,641ریال --- ---
سرویس های TD-LTE
بسته شروع - سه ماهه - 200 گیگابایت به همراه مودم GP-2101 Plus
--- --- 12,844,036ریال --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 5 گیگابایت
137,500ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 10 گیگابایت
250,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 20 گیگابایت
450,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 50 گیگابایت
1,000,000ریال --- --- --- --- --- ---
حجم اضافه TD-LTE
حجم اضافه - 100 گیگابایت
1,750,000ریال --- --- --- --- --- ---